Zásady ochrany osobných údajov / Cookies

1. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 18/2018 Z.z.“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Drobcheck s.r.o. IČO 54376467 so sídlom Jacovská 313/59, Kuzmice , 95621 (ďalej len: “správca”).

Kontaktné údaje správcu sú:

Názov spoločnosti : Drobcheck s.r.o.
IČO : 54376467
Adresa: Jacovská 313/59, Kuzmice , 95621 Slovensko
Email: info@drobcheck.sk
Telefón: +421 911 068 469

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) i v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom;
 • pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky ( Vaše meno a adresa, kontakt…) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

4. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu, web-hostingu a ďalšie služby v súvislosti s týmto prevádzkovaním.
 • zaisťujúce marketingové služby

6. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania
 • právo na výmaz osobných údajov
 • právo podať námietku proti spracovávaniu
 • právo na prenesiteľnosť údajov
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v bode 1.
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom vzniku s.r.o. 25.01.2022.

Cookies

Ak na našej stránke zanecháte komentár, môžete si nechať uložiť svoje meno, e-mailovú adresu na tejto webovej stránke do Vašich súborov cookie. Tieto súbory cookie sú pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli znova vypĺňať svoje údaje, keď budete chcieť zanechať ďalší komentár. Tieto cookies Vám vydržia jeden rok.

Ak máte účet a prihlásite sa na túto stránku, nastavíme dočasný súbor cookie, ktorý určí, či váš prehliadač prijíma súbory cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a po zatvorení prehliadača sa zahodí.

Keď sa prihlásite, nastavíme tiež niekoľko súborov cookie na uloženie vašich prihlasovacích informácií a vašich možností zobrazenia obrazovky. Prihlasovacie súbory cookie vydržia dva dni a súbory cookie možností obrazovky vydržia jeden rok. Ak vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“, vaše prihlásenie bude trvať dva týždne. Ak sa odhlásite zo svojho účtu, prihlasovacie súbory cookie budú automaticky odstránené.

Ak upravíte alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží dodatočný súbor cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a jednoducho iba označuje ID príspevku článku, ktorý ste práve upravili. Jeho platnosť vyprší po 1 dni.


Zavrieť
Zavrieť
Košík (0)

Žiadne produkty v košíku. Žiadne produkty v košíku.